Vidd Hírét a Léleknek!

A Vidd Hírét a Magyaroknak Alapítvány 2015. október 16-17-18-án nemzetközi konferenciát szervez a Gólyavárban, melynek központi témája a lélek és megnyilvánulási formái.
Arra a kérdésre keresünk választ, hogy mi a lélek. Előadóink között nem csak lelkészek és vallásfilozófusok lesznek, hanem neves orvosok, pszichológusok, lélekgyógyászok, kvantumfizikusok, csillagászok, művészek is.
A lélek ugyanis nem vallási kérdés. Minden nap hivatkozunk rá, azt mondjuk, hogy élek, mert él bennem a lélek, vagy éppen elszáll belőlem a lélek, lelkiismeretről beszélünk meg lelketlenségről, lélekemelő zene lelkesít bennünket, mégsem tudjuk megfogalmazni, hogy mi is az. Az egyik pszichológiai tankönyv egyenesen tagadja a létezését. Mi viszont úgy tapasztaljuk, hogy ébred a lélek, és hisszük, hogy vizsgálódásaink s a tisztázó beszélgetések gyógyító folyamatokat indítanak be. Beteg világunkban erre igen nagy szükség van.

VNTV interjú

Hogy visz rá a lélek?

PROGRAMFÜZET

Előadók

Born Gergely
A lelkesség és lelketlenség útjai - A magyar lélekküldetés
Mit jelent a "lelkesség" és a "lelketlenség"? Hogyan formálódik e két létállapot, mi a forrása és mi az útja és küldetése az elszámolás idején? A magyar lélek, mint küldetés. Egy különös "lélek-kutatás" összefüggései és következtetései.

Csókay András
Személyes megtapasztalások a lélek működéséről
Lelkiismeret. Ha tagoljuk a szót: lelkünk ismerete. Mi van ott legbelül az agyunkon túl? Az agyhalottakkal kapcsolatos megtapasztalások egyértelműen rámutatnak arra, hogy az emberi személy nem az agyban van. Az emberi személy a lélekben van, ettől minden ember egyedüli alkotása Istennek, nem lehet beszélni az emberről mint fajról, csak mint személyről. Hogy igazán megismerjük a valós "én"-t, ami bennünk van és halhatatlan, ahhoz hosszú meditáción keresztül vezet az út, és nem biztos, hogy az életed végére megérkezel. Ezt az utat a rendkívüli megpróbáltatások, szenvedések lerövidíthetik, ha kellő nyitottsággal viseled. Ha kifelé élsz, kevés az esély, hogy megismerd a lelked. Ha befelé indulsz, megkaphatod ezt a kegyelmet. Az igazi örömöt csak ott a lelked mélyén találod meg, abban, aki megteremtett minket személynek.

Darnói Tibor
Felemelkedés és tudatváltás az ősi magyar világkép szerint
A világ ma alá-fölérendeltségű hierarchiába rendezett. Ebben minden kettősség ellentétpárok formájában nyilvánul meg, amelyben az energiák ellentétes irányúak, ezért gyengítik, kioltják egymást. Ez a szembenállás hatja át a tudatot is. Ez a polaritás, a "vagy-vagy" világa, mely örök konfliktust tart fenn, s elkülönülést hoz.
Az ősi magyar szellemiség viszont mellérendelő rendszerben szemléli a világot. Ebben szembenállás helyett együttállás van, ahol az energiák is párban állnak és erősítik egymást, összeadódnak. Ez valódi dualitás, az "is-is" világa, az együtthatás megvalósításának útja. Csak így kerülhet helyére a női minőség és energia is. Nyelvünk és lelkületünk is e mellérendelő világképpel átitatott, s mégsem élhetünk e szerint. Ez okoz zavart gondolkodásban, lélekben, identitásban. Az ősi magyar szellemiség ismeri a kulcsot, miként lehet megvalósítani a kettősség világának egy finomabb rezgésű, emelkedettebb szintjét, egy magasabb tudatosságot.
Darnói Tibor orvos, spirituális gyógyító

Dienes István
Az Élő Hologram
A lélek és a lelki folyamatok lehetséges fizikai leírása
„Az anyag léte és eredete egy olyan erőnek tulajdonítható, mely rezgésbe hozza és összetartja az atomot felépítő részecskéket. Eme erő mögött egy értelemmel bíró tudat létezését kell feltételezzük. Ez az elme nem más, mint a látható anyagot létrehozó mátrix” Max Planck
Az elmúlt évtizedekben az elméleti fizikai berkeiben több olyan modell is napvilágra került, melyek révén a Planck által fent idézett „elme-mátrix” egészen pontosan megadható. JElőadásomban csokorba szedve szeretném tömören felvázolni ezeknek az elképzeléseknek az elvi hátterét, melynek végén bemutatnám az általam kidolgozott „tudat-holomátrix” vagy „élő hologram” elvnek elnevezett modellt, ami a felsorolt leírások egységes értelmezését teszi lehetővé. Ez pedig nem kevesebbel kecsegtet, mint a lélek és a lelki vagy tudati folyamatok következetes, tudományos megadását, ezen belül is az öntudat és a lélek minőségének a természet működésében betöltött alapvető szerepét.
Dienes István, Stratégiakutató Intézet, Budapest
Tudatkutatási és elméleti fizikai kutatócsoport

Iby Duba Ibolya
Lélek által élek
“Mert akiket az ISTEN LELKE vezérel, azok az ISTENNEK fiai.”
Új szöv. Róma 8:14

Frecska Ede
"A lélek fürtje: természeti népek tanítása a lélek hármasságáról."

Fülöp Szabolcs
„Légy egy fűszálon a pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél”
Tapasztalatom szerint mindenki számára van a földön egy olyan táj, amelynek lelke összekapcsolódik az ő és rajta keresztül családja lelkével, és segít a mindennapok egyszerűségében átélni a világegyetem óriási dimenziójával való egységet.
Fülöp Szabolcs református lelkipásztor, gazdálkodó

Grandpierre Atilla
Lélek és Világegyetem
A lélek meghatározása: az egyes szám első személy érzésvilága, amelynek két alap-pillére az életösztön és az ’én’.
Az életösztön az egyetemes életelv az egyes szám első személy, az ’én’ számára.
A Kozmikus Tudat, a szervezetet irányító tudat és az egyéni öntudat viszonya.
A lélek tökéletessége.
Az egyéni lélek halhatatlansága.
A lélek ismerete a legnagyobb erőforrás életünk kiteljesítése számára.
A lélek és a Világegyetem legbensőségesebb kapcsolatának titka.
Grandpierre Atilla csillagász

Sharif Istvan Horthy
Subud-tapasztalat: Lélek-tréning
Az előadó saját tapasztalatai alapján fogalmazza meg gondolatait a lélekről, és mindennapi életünkre gyakorolt hatásáról. Megosztja a Subud spirituális tréninggel kapcsolatos tapasztalatait, amelyeket részben tanulmányai során, részben a későbbiekben gyűjtött, amikor a Subud alapítójának társául szegődött.
Sharif István Horthy fizikus, építész

Izsó Nóra Sofia
A materiális tudomány mély paradoxona, hogy a saját keretein belül értelmezhetetlen jelenségeket éppen az ősi misztikus tanok képesek megvilágítani. Ilyen például a lélek kérdése, amit a modern pszichológia negligál a definiálandó tételei közül, de ezzel valójában a tudománya tárgyát hagyja megválaszolatlanul. Hermész Triszmegisztosz ősi tételei ezzel szemben világos értelmezést nyújtanak a lélekről és nem csupán emberen belüli, de azon túli, az egész Univerzumot belülről átható energiaként írják le. Ha figyelembe vesszük a mai tudomány véleményét, miszerint a Kozmosz tudattermészettel bír és a fizikai okság bizonyítottan nyitott az emberi elme világára, akkor nagyon is izgalmasan sokatmondó a hermetikus megközelítés…
Izsó Nora Sofia Klinikai szakpszichológus, kozmopszichológus.

Jakab István
A lélek az élő vízben él
A víz tökéletesen szemlélteti a világunkban lejátszódó kvantumjelenségek lefolyását. A kvantumszemléletet követve, az élőben a test vízkészleteinek megfigyelőjeként létrejövő hatást a gondolat képezi. Gondolatrezgéseink folyamatosan átalakítják, módosítják az élőben a vízstruktúrák információ tartalmát. Az élő víz vizsgálata az élőben azzal jár, hogy a megfigyelő eszköz, amit a rendszerbe viszünk, ugyanúgy hatással lesz az élőben zajló eseményekre, esetleg alapvetően befolyásolva az ott zajló eseményeket. Az élőt kívülről folyamatosan érik behatások. Ezek információ formájában megjelennek a test vízkészleteinek struktúrájában.
Az élőben az alapgondolat rezgése a harmónia – béke – szeretet, mely azt eredményezi víznyelven, hogy a belső irritáció szintje alacsony. Egyre tömörebb, stabilabb szerkezetek alakulnak ki (negatív entrópia). Ezen az energiaminimumon „meghallhatók” a külső információk. Ezek érkezhetnek bőrünkön keresztül, csontrendszerünk alacsonyfrekvenciás antennáin keresztül. Intuitív jobb agyféltekénken át a kollektív tudattalan végtelen információ halmazából.
Jakab István természetgyógyász

Nurit Oren
A Lélek: Elveszett? El van rejtve? Ellopták?
A velünk született vágy
A meglepetés! Ki az útonálló?
És a kutatás eredménye? A legnagyobb meglepetés!
Na jó most már tudom... de mit csináljak vele?
Hogyan lehetsz mindentudó anélkül hogy tudnál valamit?
Nurit Oren, CPCC (diplomás kanadai Co-Active Coach), Management/Leadership és Transformation Guide

László Ruth
A léleklabirintustól a psychosophiáig
A lélek: belső végtelenségünk, maga az élet bennünk.
Lelkünkkel kapcsolódunk a lét végtelen életáramához a múlandó formákon keresztül, a születés és halál létforgatagában, idői és téri útvesztőkben, sorsban, személyiségben, történetben és történelemben.
Lelkünkkel ismerhetjük meg a Teremtő által lelkünkbe írt léttitkokat.
Lélek által ébredünk öntudatra a filozófián, asztrológián, teológián, holisztikán át a psychosophiáig, bölcs szívhez jutván.
László Ruth holisztikus pszichológus

K. V. Suresh
„Kis hal a hatalmas óceánban”.
Amit nem lehet megmérni és kikísérletezni, amit csak megtapasztalni és érezni tudunk, azt nevezem én léleknek / istennek / az univerzum lelkének.
K.V. Suresh indiai spirituális tanító

Ludmila Sztrelnikova
A lélek felépítésének titkai
Az előadó a Legfelsőbb Kozmikus Tudat Rendszereiből származó információk alapján fogalmazza meg a lélek mibenlétét, felépítését, ismerteti azokat a tényeket, amelyek az emberi lélek meglétét bizonyítják. Rávilágít arra, hogy mi történik a lélekkel a fizikai test halála után, hogy mi szükség van a vallási szertartásokra, és megismerteti a hallgatóságot azokkal az energetikai folyamatokkal, amelyekben részt vesz az ember lelke.
A kozmikus filozófus Ludmila Sztrelnikova több mint 50 ezoterikus könyv társszerzője. Ezek a művek a Legfelsőbb Kozmikus Tudat Rendszereivel való közvetítői kapcsolat során kapott tudásanyagot tartalmazzák, új információkat a világegyetemek felépítéséről, a planetáris rendszerekről, a kozmoszban zajló energiacseréről és az új Kozmikus Törvényekről, amelyek alapján az emberiségnek, pontosabban a hatodik és a hetedik fajnak az elkövetkező kétezer évben fejlődnie kell.
A közvetítő Ludmila Sztrelnikova lánya, Larisza Szeklitova volt.

S. Székely Attila
Egy új tudatfogalom
Az új tudat-biopszichológia olyan tudat-fogalmat vezet be, mely különbözik az elme, a pszichikum fogalmától, kizárólag a jelenben lejátszódó lelki folyamatokkal foglalkozik és sajátos, jól körülhatárolt alapelvekre épül. Interdiszciplinaritását tekintve három fő diszciplína megfelelően adaptált részei alkotják: biológiai pszichológia, kognitív pszichológia és kvantumelmélet. Az említettek mellett több más tudomány is részt vesz a felépítésében. Az általános tudat, az öntudat és a tudatosítás újabb, a megszokottól eltérő értelmezést nyernek és megjelennek olyan fogalmak mint: környezettudat, Aktív-környezettudat (AKT), Koncentrált Aktív-környezettudat (K-AKT), Emergens-környezettudat (EKT), melyeknek lényege a Virtuális-Reális Holografikus-Tudat-Rendszer (VRHTR). Mindezek fényében a mesterséges intelligencia (MI) is más szemszögből tárgyalható.
Kulcsfogalmak: tudat-biopszichológia, pszichikum, tudat, öntudat, Virtuális-Reális Holografikus-Tudat-Rendszer (VRHTR), mesterséges intelligencia (MI).
Dr. Simon-Székely Attila biológiai- és klinikai pszichológus, episztemológus, nyelvész, kutatóprofesszor (Optolens Klinika, Marosvásárhely) és kutatási projektvezető (Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)

Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse, a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája